NAHAKU

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí jednotlivých kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  2. Prodávajícím se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost NAHAKU s.r.o. se sídlem Bohatcova 117/6, 621 00, Brno – Řečkovice identifikační číslo: 06424767 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102017. Kupujícím se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí subjekt označený jako kupující v Potvrzení objednávky.
  3. Kupní smlouva sestává z Potvrzení objednávky, které vyhotovuje Prodávající, a těchto všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí Kupní smlouvy i v případech, kdy Prodávající Kupujícímu doručí pouze samostatné Potvrzení objednávky. Stejně tak se tyto všeobecné obchodní podmínky, podepsané smluvními stranami v souvislosti s konkrétním Potvrzením objednávky, stávají součást všech následujících Potvrzení objednávky, doručených Prodávajícím Kupujícímu. Potvrzením objednávky reaguje Prodávající na předcházející poptávku či objednávku Kupujícího. Potvrzení objednávky v plném rozsahu nahrazuje předcházející právní jednání obou smluvních stran, a to včetně případné nabídky Prodávajícího, nevyplývá-li z obsahu Potvrzení objednávky výslovně jinak.
  4. V případě, že se Potvrzení objednávky svým výslovným obsahem odchyluje od jednotlivého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, má předmětné výslovné ustanovení Potvrzení objednávky přednost před odchylným ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek tak, že takové odchylné ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se součástí kupní smlouvy uzavřené ve smyslu čl. 1.1 těchto všeobecných obchodních podmínek (v textu těchto všeobecných obchodních podmínek dále jen jako „Kupní smlouva“) nestává. V případě, že se Potvrzení objednávky svým výslovným obsahem odchyluje od jednotlivého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, má předmětné výslovné ustanovení Potvrzení objednávky přednost před odchylným ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek tak, že takové odchylné ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se součástí smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu čl. 1.1 těchto všeobecných obchodních podmínek (v textu těchto všeobecných obchodních podmínek dále jen jako „Smlouva o dílo“) nestává.
  5. K uzavření Kupní smlouvy anebo Smlouvy o dílo mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází uplynutím 5 dnů ode dne, kdy Prodávající Kupujícímu doručí Potvrzení objednávky v písemné formě.
  6. Pokud však Kupující Prodávajícímu v době 5 dnů dle čl. 1.5. těchto všeobecných obchodních podmínek písemně sdělí, že Potvrzení objednávky odmítá anebo navrhne změnu obsahu Potvrzení objednávky, k uzavření Kupní smlouvy anebo Smlouvy o dílo dle čl. 1.5. těchto všeobecných obchodních podmínek nedojde.
 2. Provedení dodávky
  1. Zboží, které je Prodávající povinen na základě Kupní smlouvy Kupujícímu odevzdat, je vymezeno jeho označením v Potvrzení objednávky. Odkazuje-li Potvrzení objednávky na výkres či jinou specifikaci zboží, je Prodávající povinen Kupujícímu zboží odevzdat v provedení odpovídajícím takovému výkresu či specifikaci; totéž platí, dohodnou-li Prodávající a Kupující provedení zboží po doručení Potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu samostatnou dohodou.
  2. Pokud Potvrzení objednávky odkazuje ve vztahu k vymezení zboží dle čl. 2.1. těchto všeobecných obchodních podmínek na katalog Prodávajícího, je Prodávající povinen Kupujícímu zboží odevzdat v podobě vymezené takovým katalogem.
  3. Dohodnou-li Prodávající a Kupující, že zboží, které má Prodávající Kupujícímu odevzdat dle Kupní smlouvy, má odpovídat vzorku, který Prodávající předal Kupujícímu a Kupující s takovým vzorkem vyslovil souhlas, je Prodávající povinen Kupujícímu odevzdat zboží v provedení odpovídajícím takovému vzorku.
  4. V Potvrzení objednávky je uvedeno množství zboží, které je Prodávající povinen na základě Kupní smlouvy Kupujícímu odevzdat a které je Kupující povinen od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 3. Doba a místo odevzdání zboží
  1. Doba, v níž má Prodávající Kupujícímu odevzdat zboží vymezené Potvrzením objednávky (v textu těchto všeobecných obchodních podmínek dále jen jako „Zboží“) je stanovena Potvrzením objednávky.
  2. Prodávající je oprávněn odevzdat Kupujícímu Zboží nikoliv pouze najednou, ale také po jednotlivých dávkách.
  3. Dostane-li se Kupující v období mezi uzavřením Kupní smlouvy a dobou, v níž má Prodávající Kupujícímu na základě takové Kupní smlouvy povinnost odevzdat Zboží, do prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit na základě jiné kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, je Prodávající oprávněn jednostranně prodloužit dobu, v níž má Kupujícímu odevzdat Zboží, a to nejméně o stejný počet dnů, po které trvá prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny z takové jiné kupní smlouvy. Takové jednostranné prodloužení doby odevzdání Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu sdělit písemně.
  4. Nestanoví-li text Potvrzení objednávky výslovně jinak, je Prodávající povinen Zboží zabalit způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu potřebnou při přepravě a jiném nakládání se Zbožím prováděným obvyklým způsobem.
  5. Prodávající je povinen spolu se Zbožím odevzdat Kupujícímu pouze ty dokumenty, které jsou výslovně uvedeny v Potvrzení objednávky.
  6. Dostane-li se Kupující do prodlení s převzetím Zboží oproti termínu odevzdání Zboží vyplývajícímu z Kupní smlouvy, je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny sjednané Kupní smlouvou za Zboží, s jehož převzetím je Kupující v prodlení, a to za každý den prodlení.
 4. Kupní cena, cena díla a její splatnost
  1. Výše kupní ceny včetně uvedení měny, v níž je kupní cena splatná, je stanovena v Potvrzení objednávky. Není-li v Potvrzení objednávky měna, v níž se kupní cena sjednává, uvedena, platí, že se kupní cena sjednává v korunách českých.
  2. Není-li v textu Potvrzení objednávky výslovně uvedeno, zda je částka kupní ceny uvedená v Potvrzení objednávky stanovena bez daně z přidané hodnoty anebo včetně daně z přidané hodnoty, platí, že částka kupní ceny uvedená v Potvrzení objednávky je stanovena bez daně z přidané hodnoty a Kupující je povinen Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši stanovené v textu Potvrzení objednávky zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.
  3. Kupní cena je splatná v termínu stanoveném fakturou vystavenou Prodávajícím a doručenou Kupujícímu na adresu uvedenou pro Kupujícího v textu Potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn fakturu zaslat Kupujícímu také pouze e-mailovou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Potvrzení objednávky, příp. na e-mailovou adresu, kterou Kupující Prodávajícímu pro účely vzájemné komunikace sdělí. Prodávající je povinen v takto vystavené faktuře stanovit Kupujícímu termín splatnosti nikoliv kratší 14 dnů od vystavení faktury a je povinen fakturu bez zbytečného odkladu po jejím vystavení Kupujícímu odeslat či ji odevzdat spolu s odevzdáním Zboží.
  4. V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením zálohy na kupní cenu, vyplývá-li povinnost Kupujícího zaplatit zálohu z Potvrzení objednávky anebo jiné dohody Prodávajícího a Kupujícího, anebo dostane-li se Kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se Kupující Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky zálohy na kupní cenu anebo z částky kupní ceny, s jejímž zaplacením je Kupující v prodlení, za každý den prodlení.
  5. Kupující není oprávněn proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení zálohy na kupní cenu anebo na zaplacení kupní ceny jednostranně započítat jakoukoliv svoji pohledávku včetně jakékoliv pohledávky nabyté postoupením od jiné osoby.
  6. Kupující se stává vlastníkem Zboží až úplným zaplacením kupní ceny, která je za odevzdání Zboží sjednána. Do nabytí vlastnictví ke Zboží se Kupující zavazuje, že Zboží neprodá či jinak neodevzdá jakékoliv třetí osobě za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží na takovou osobu.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Odstoupit do Kupní smlouvy může každá ze smluvních stran pouze z důvodu, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji povinnost vyplývající jí z Kupní smlouvy, anebo z důvodu, který je sjednán v Kupní smlouvě.
  2. Za porušení povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy podstatným způsobem se mj. považuje prodlení Kupujícího se zaplacením zálohy na kupní cenu anebo se zaplacením kupní ceny, které trvá i po dobu delší než 14 dní po doručení písemné upomínky odeslané Kupujícímu Prodávajícím po uplynutí termínu splatnosti zálohy na kupní ceny anebo termínu splatnosti kupní ceny. Za porušení povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy podstatným způsobem se dále také považuje prodlení Kupujícího s převzetím Zboží, které trvá i po dobu delší než 45 dní od doby, kdy měl Kupující dle Kupní smlouvy povinnost Zboží převzít.
  3. Každá ze smluvních stran může od Kupní smlouvy odstoupit v případě, kdy v době do zaplacení kupní ceny v plné výši dojde ke zjištění úpadku druhé smluvní strany rozhodnutím soudu.
 6. Záruka, náhrada škody
  1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na Zboží záruku.
  2. Zárukou se Prodávající Kupujícímu zavazuje, že Zboží odevzdané dle Kupní smlouvy bude po záruční dobu způsobilé k obvyklému použití.
  3. Pokud Potvrzení objednávky nestanoví výslovně jinak, činí záruční doba 24 měsíců.
  4. Práva ze záruky Kupujícímu nevznikají v případech, kdy vady Zboží vznikly po přechodu nebezpečí na Zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí Prodávající plnil vůči Kupujícímu své povinnosti z Kupní smlouvy.
  5. Vznikne-li Kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti Prodávajícího škoda či jiná újma, je Prodávající, při splnění dalších podmínek pro vznik povinnosti nahradit Kupujícímu škodu či jinou újmu, takto vzniklou škodu či jinou újmu Kupujícímu nahradit, to však do maximální celkové výše rovnající se 20% kupní ceny sjednané Kupní smlouvou. Prodávající však není povinen Kupujícímu nahrazovat škodu či jinou újmu, jež převyšuje škodu či újmu, kterou v době uzavření Kupní smlouvy Prodávající jako možný důsledek porušení jakékoliv své povinnosti vznikající z či na základě Kupní smlouvy předvídal či na základě informací, které Prodávající od Kupujícího obdržel, předvídat mohl.
  6. Ustanovení čl. 6.5. těchto všeobecných obchodních podmínek neplatí pro případy, kdy došlo ke způsobení škody či jiné újmy Prodávajícím Kupujícímu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 7. Rozhodné právo, rozhodování sporů
  1. Kupní smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, stejně forma a způsob uzavření kupní smlouvy včetně jejích změn se řídí právem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se jakožto součást Kupní smlouvy sjednávají ve dvojím vyhotovení. Pro každou ze smluvních stran je určeno jedno jejich vyhotovení.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jakožto součást Kupní smlouvy nahrazují veškeré předcházejí dohody smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech, které by se případně mohli vztahovat na koupi a prodej Zboží dle Kupní smlouvy.
  3. Písemná forma je u jednotlivých právních jednání (Potvrzení objednávky, odmítnutí Potvrzení objednávky ad.) splněna, jde-li o právní jednání, jehož předmětem je kupní cena anebo cena díla ve výši alespoň 100 000,-Kč, je-li právní jednání učiněno na listině opatřené vlastnoručními podpisy osob oprávněných jednat jménem předmětné smluvní strany, příp. je-li při komunikaci smluvních stran prostřednictvím e-mailové pošty doručen druhé smluvní straně e-mailovou poštou sken takové listiny. Jde-li o právní jednání, jehož předmětem je kupní cena anebo cena za dílo ve výši do 100 000,-Kč, je písemná forma u jednotlivého právního jednání splněna i v případě, je-li předmětné právní jednání zachyceno v e-mailové zprávě bez připojeného vlastnoručního podpisu. Je-li kupní cena či cena díla sjednána v jiné měně než korunách českých, platí pravidla uvedené shora v tomto článku beze změny, přičemž pro účely podřazení daného právního jednání pod jedno z uvedených pravidel se sjednaná kupní cena či cena díla přepočte z měny, v níž je kupní cena či cena díla sjednána, na koruny české dle kurzu České národní banky platného v den doručení Potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky lze sjednat, změnit, doplnit či zrušit pouze právním jednáním učiněným v písemné formě s vlastnoručním podpisem osob oprávněných jednat jménem jednotlivých smluvních stran.